al. Krakowska 54 05-090 Raszyn
22.720.70.70 602.73.72.10

Dla Pacjenta

Wykaz badań niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym

(skierowania na badania wydawane są na wizycie konsultacyjnej poprzedzającej zabieg)

• Grupa krwi,
• Morfologia
• CPK
• Ca
• Na,
• K,
• Glukoza,
• Mocznik
• Kreatynina
• Żelazo
• Kw. moczowy
• APTT,
• PT,
• HIV
• Antygen HBS
• Przeciwciała anty HCV
• EKG – u osób >40r.ż, palaczy(niezależnie od wieku) oraz osób z jakąkolwiek chorobą układu krążenia
• RTG klatki piersiowej >40r.ż, palaczy(niezależnie od wieku) oraz osób z jakąkolwiek chorobą układu krążenia

Podstawowym warunkiem leczenia operacyjnego jest dobry stan zdrowia potwierdzony ww. badaniami oraz przebycie szczepień przeciw zółtaczce zakaźnej typu B.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Ortognatyka – dr Jagielak sp. z o.o. sp. komandytowa Al. Krakowska 54 05-090 Raszyn.
2. Administrator wyznaczył Administratora Danych Osobowych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@ortognatyka.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika
z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, stację krwiodawstwa, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pacjent ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjenta.